Bleskozvody

Prečo bleskozvod

Bleskozvod je zariadenie, ktoré chráni budovy a ich obyvateľov pred devastačnými účinkami úderu blesku. Funkciou bleskozvodu je stiahnuť výboj blesku do kovového jadra bleskozvodu, ktoré je zakopané v zemi. Bleskozvody síce nedokážu úplne ochrániť budovu pred ničivým úderom blesku, no rozhodne minimalizujú možné dosahy a škody na majetku.

Úlohou bleskozvodov (hromozvodov) je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.

Inštalácia bleskozvodu

Pri inštalácii bleskozvodu je nevyhnutné zobrať do úvahy množstvo faktorov. Spomeňme napríklad výšku a tvar budovy, zastavanú plochu či vlastnosti pôdy, na ktorej stavba stojí. Práve preto sa inštaláciou bleskozvodov zaoberá len kvalifikovaný personál.

Princíp fungovania aktívneho bleskozvodu

S približujúcou sa búrkou stúpne statické napätie v atmosfére, z ktorého je aktívna časť zachytávača schopná sa nabiť až na 15kV, teda nepotrebuje napájanie z cudzieho zdroja!

Pri prekročení prahovej hodnoty dochádza k úderu blesku. V tomto okamihu reaguje aktívny bleskozvod vyslaním ústretového výboja skôr ako pasívny zberač. Rozdiel v reakčnom čase sa označuje ako „iniciačný predstih“. Tento ústretový výboj sa spája vysoko nad chráneným objektom s prichádzajúcim hlavným výbojom čím je zjednotený blesk privedený priamo na hrot aktívneho zberača.

Ďalej je vedený zvodom do uzemňovača, kde sa rozptýli do zeme. Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa spojí len s bleskami v priestore definovanom rádiusmi ochrany a výkonom jednotlivých modelov.

Niečo z našej práce:

Volajte